תעודת אחריות

תנאי האחריות:
תנאי האחריות כוללים את המכלולים החשמליים, למשך 12 חודשים מיום הקניה ובתנאי שהקונה מילא את כל תנאי הסף. האחריות כוללת את השלדה למשך 12 חודשים ובתנאי שהקונה דאג כי בכל פעם שקיפל את הכלי והחזירו למצב הרגיל סגר היטב את סגר הביטחון של נקודת הקיפול. הקונה מוזהר כי אי סגירה מוחלטת של סגר הביטחון עלולה לגרום נזק לשלדה או לביטחונו והקונה נושא על אחריותו בלבד במקרים אלו של נזק או נזק תוצאתי. האחריות אינה כוללת שבר כתוצאה מתאונה או גורם חיצוני, קריעת חוטים כתוצאה מקיפול לא נכון או אירוע אחר. האחריות כוללת פגם ברכיבים החשמליים שאינם נובעים מהאמור לעיל. יובהר בזאת, כי היבואן יהא רשאי לדרוש תמורה בעד תיקון או החלפת המוצר, לפי העניין, לפני ביצוע התיקון או ההחלפה, אם יתברר כי הפגם נוצר כתוצאה מאחת הסיבות כדלקמן: הרכבת מצערות. תוספת כל מאיץ מכל סוג. הפגם נוצר מכוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן. הפגם נוצר מזדון או רשלנות של הצרכן, או תאונה או אי שימוש בהתאם להוראות היצרן המצורפות לכתב אחריות זה. גניבה, חבלה, ניסיון גניבה וכל אירוע אחר יוצא דופן.

האחריות אינה כוללת תיקונים במערכת המכנית הרגילה להבדיל מהמערכת החשמלית לרבות צמיגים רפידות בלם ועוד. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם החברה המשווקת. כל אחריות תהא בטלה אם יעשה שימוש במוצר שלא לפעילויות סבירות ונורמאליות. לרבות, ללא הגבלה, לפעילויות מסחריות או באירועים תחרותיים, וכן הכשרה לקראת פעילויות או אירועים כאמור או נעשו שינויים במוצר. אחריות זו תהא תקפה בכפוף לתנאים הבאים לגבי המכלולים החשמליים בלבד: המוצר תופעל בהתאם להוראות המפורטות במדריך למשתמש אשר צורף למוצר בעת רכישתו וכל האזהרות והוראות הזהירות נקראו על ידי הצרכן וקוימו בהתאם למדריך זה. החלפת כל חלק בחלק אחר לפי שיקול דעת היבואן יכול שיהיה מצבע אחר ושונה מהצבע המקורי של המוצר נשוא המכר. אין אחריות על מטענים. הסכם – תעודת אחריות זה מולא ונחתם על ידי הקונה בעת הרכישה. על מנת להפעיל את האחריות נדרשת הוכחה באשר לביצוע הרכישה על ידי דורש הפעלתה. הפעלת האחריות תהיה אצל המשווק. על ידי משלוח העתק תעודת האחריות בצירוף חשבונית הקניה. מעבדת השירות של החברה המשווקת: אלקטריק סטורם מוטה גור 7 פתח תקווה טלפון: 077-700-9000


הצהרת הצרכן:
הקונה מצהיר בזה כי ידוע לו כי המוצר אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם (כולל ילדים ) שיש להם מגבלות העשויות למנוע מהם רכיבה על המוצר או שאין להם ניסיון וידע בנסיעה, רכיבה, שמירה על שיווי משקל ויציבות או סובלים ממחלה או פגם העשוי לפגוע באפשרות של תפעןל ורכיבה על המוצר. הרוכש / צרכן מצהיר כי ברור לו כי עליו להחזיק בידיו את כתב האחריות ואת חשבונית הקניה לצורך קבלת השירות במסגרת כתב אחריות זה. הקונה מסכים כי תעודת אחריות זו הנמסרת לו יחד עם המוצר מהווה הסכם בין הצדדים והקונה מסכים כי רק האמור בתעודה זו מחייב את המוכר ולקונה אין שום זכות אחרת להוציא הזכות המוקנית לו בסעיפי חוזה זה. הקונה מודע לכך כי תיקון המוצר נעשה במעבדת החברה המשווקת בתל אביב ושינוע המוצר למעבדה וממנה יחולו על הקונה בלבד. הקונה מסכים ומודע כי אין החזר כספי או החזרת הטובין לאחר קנייתם.


החברה המשווקת:
אלקטריק סטורם בע”מ הינה החברה המשווקת הטובין ומשרדה הרשום בו החברה מנהלת את עסקיה הינו בישראל, מוטה גור 7 , פתח תקווה . טלפון:077-700-9000 להלן “החברה” תנאי בהסכמה לרכישת המוצר הנו הסכמה לכתב אחריות זה על כל סעיפיו והוא ממצה את כל הזכויות וההתקשרות בין החברה – המוכר או נציגה לבין הקונה. הקונה מודע לכך שאין תוקף לכל תנאי או הסכמה אחרת המשנה את תנאי האחריות אלא אם הם נעשו בכתב בלבד, ועל ידי החברה (ולא נציגה) בצירוף חותמת וחתימת החברה אלקטריק סטורם בע”מ כל שינוי שיעשה במוצר נשוא המכר לרבות גריעה או תוספת של אביזרים חשמליים או שינוי במוצר עצמו ללא אישור בכתב מבטלים את כתב האחריות. האחריות אינה כוללת שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש שנמסרו לקונה. אחריות זו אינה מכסה שימוש לצרכים מסחריים, השכרה, תחרויות ספורט, גרירת משאות או כל שימוש אחר מלבד שימוש רגיל של המשתמש בדרך מקובלת כצרכן פרטי. המוצר נועד לרוכב אחד בלבד אסור להרכיב אדם נוסף או התקן למשאות או נשיאת משא העולה על 10 ק”ג. אחריות זאת אינה ניתנת להעברה או להמחאה וניתנת אך ורק לאדם אשר הינו הרוכש בהסכם זה.

מוסכם, כי אחריות זו מוגבלת מפורשות לתיקון או החלפת מוצר פגום כאמור לעיל, וזהו הסעד היחיד הניתן לפי הסכם מכר תעודת אחריות. מוסכם במפורש שהחברה לא תישא בשום אחריות. מוסכם במפורש שהחברה לא תישא בשום אחריות כלפי צד ג’. הקונה ידאג לכל כיסוי ביטוחי הנדרש או הצפוי משימוש או אי שימוש במוצר. הקונה מוזהר שלא ישאיר את הסוללה בטעינה ללא השגחה ומעל הזמן המותר להשלמת הטעינה. מכל מקום, הקונה מוזהר כי טעינת הסוללה תעשה במקום שאיננו בתחום של מוצרים דליקים מכל סוג ומין. היצרן / יבואן / החברה המשווקת אינו אחראי לנזקים משניים או תוצאתיים אשר יגרמו כתוצאה משימוש או אי שימוש במוצר לרבות חלקים הנלווים מטענים סוללות וכד’. על הקונה לדאוג לביטוחים מתאימים אשר יכסו כל אירוע מכל סוג מכל מין.

gear

מפרט טכני

track_2

לתיאום רכיבת ניסיון

אנחנו מזמינים אותך לקחת את אחד מדגמי האופניים או הקורקינטים שלנו ליום ניסיון, ולהתרשם מהאיכות והעוצמה בכוחות עצמך. נהנית מהרכיבה?
עלות ההשכרה תתקזז בעת הקנייה, כך שיום הניסיון עלינו!

emblem_2

תמונות מוצר

המוצר שלך בעגלת קניות!

דילוג לתוכן